Schoolvisie 

Onze visie - Pedagogisch project

De Gemeentelijke Basisschool "De Kleine Reus" behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Maarkedal.

De Gemeentelijke Basisschool eerbiedigt alle filosofische en religieuze opvattingen van ouders en kinderen, o.a. de vrije keuze tussen godsdiensten, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing is gewaarborgd. Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven of het pedagogisch project te respecteren.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.

Het basisonderwijs, ingericht door de gemeente Maarkedal, wil resultaat zijn van een pluralisme, waarin respect en waardering voor elkaar fundamentele uitgangspunten zijn en waarbij de minderheden zich op een positieve manier kunnen integreren in onze leefgemeenschap.

Het Gemeentelijk Onderwijs moet gekenmerkt zijn door open engagement en intern pluralisme, waarin alle levensbeschouwelijke visies hun plaats kunnen hebben; het moet een bevoorrechte ontmoetingsplaats zijn voor allen die in een geest van pluralisme met elkaar willen samenwerken en elkaar willen leren kennen, begrijpen en waarderen in een aangename schoolsfeer, waarbij iedereen zich gemotiveerd en aangesproken voelt.
 

De 10 fundamentele uitgangspunten:

Openheid
Onze school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

Verscheidenheid
De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

Democratie
De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelhebben aan een democratische en pluralistische samenleving. Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden waar zelfredzaamheid en wederzijds respect kansen geven tot actief leren.

Emancipatie
De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

Totale persoonsontwikkeling
De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Ze streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als attitudevorming. Het opgroeiende kind wordt in zijn individuele ontplooiing aangespoord tot openheid voor nieuwe inzichten, aanpassingsvermogen, bescheidenheid in evenwicht met assertiviteit en het kunnen samenwerken met anderen.

Gelijke kansen
De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

Medemens
De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens en dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.

Europees
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

Mensenrechten
De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de "Rechten van de Mens en van het Kind" en neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

De school streeft na om kwalitatief en goed basisonderwijs te bieden. De kenmerken hiervan zijn samenhang, totale persoonlijkheidsontwikkeling, zorgverbreding, actief leren en een continue ontwikkelingslijn.
 

Schoolconcept

De fundamentele uitgangspunten, de principiële houdingen die men heeft t.a.v. mens en maatschappij moeten worden vertaald naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Deze uitgangspunten vormen dus het kader waarbinnen we kwalitatief onderwijs willen realiseren. Hierbij moeten we uitgaan van een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen. Deze elementen situeren zich binnen 3 velden:

 • het veld van de basiskenmerken die de kern vormen
  • het beschikken over een positief zelfbeeld
  • gemotiveerd zijn
  • zelf initiatief nemen
 • het veld van de algemene ontwikkeling dat doelen omvat van meer algemene aard zoals:
  • kunnen communiceren en samenwerken
  • zelfstandigheid aan de dag leggen
  • creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld
  • zelfgestuurd leren
 • het veld van de specifieke ontwikkeling dat doelen omvat waarvan met de inhouden kan ordenen volgens leergebieden die in het onderwijs meer specifiek aan de orde zijn:

lichamelijke opvoeding
muzische vorming
taal
wereldoriëntatie
wiskunde

Deze drie ontwikkelingsvelden zijn geënt op "de wereld", in zijn ruime betekenis. Het is de werkelijkheid waarin het kind gaat functioneren. Het kind leert de werkelijkheid begrijpen, wordt vaardig en ontwikkelt een positieve houding.

Vanuit het pedagogisch project werkt het lerarenteam op zodanige wijze aan de realisatie aan de vooropgestelde doelen, dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed basisonderwijs.
De kwaliteit  van een school uit zich op de eerste plaats in het dagelijks pedagogisch klimaat, het samenlevingsmodel dat de school uitbouwt, de leef-en werkcultuur die er heerst.
De kenmerken voor goed basisonderwijs proberen wij zo goed mogelijk na te streven: samenhang, totale persoonlijkheidsontwikkeling, zorgverbreding, actief leren en continue ontwikkelingslijn.

Samenhang

Dit houdt in de eerste plaats in dat alle leergebieden zoveel als mogelijk geïntegreerd benaderd worden. Kinderen ervaren en beleven de realiteit niet in vakjes.

Er moet geprobeerd worden leersituaties te creëren die voor de kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten de centrale plaats innemen. Kinderen dienen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool.

De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en  attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast krijgen "leren leren", "probleemoplossend denken" en "sociale vaardigheden" door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht. De school probeert dit te realiseren door een concrete aanpassing en invulling van de onderwijstijd aan te wenden.

Er wordt gewerkt met BC-thema's en/of projecten. Doch aangezien we werken in onze school met graads - en combinatieklassen moet er met een twee-en zelfs driejarenplan gewerkt worden. Dit betekent dat de taal-en rekenmethodes in het lager onderwijs niet bij ieder BC-thema kunnen aansluiten. We proberen zoveel als mogelijk de inhouden van alle leergebieden op deze thema's en/of projecten te enten.

We gaan de samenhang tussen de gebruikte methodes en werkvormen na. In de school streven we er naar om de "Beertjes van Meichenbaum" te integreren in de klaspraktijk en op die manier het probleemoplossend denken te stimuleren. Ook de "Doos vol gevoelens" wordt gebruikt in de klassen om te werken rond gevoelens. De school heeft ook een actieplan uitgewerkt rond "Pesten op school".

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

De school heeft aandacht om een evenwichtig vormingsaanbod na te streven waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen. Ook aan sociale/emotionele ontwikkeling probeert de school te werken. Daarbij is de sociale interactie tussen leraren-leerlingen en leerlingen onderling van essentieel belang.

Er wordt voldoende ruimte en tijd aangeboden om met elkaar te communiceren en samen te werken. Een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu impliceert oook een respectvolle omgang met elkeen van de groep.

De school streeft ernaar om bewuste leerlingen te vormen met kritische reflectie op zichzelf en de anderen. Ze biedt thematische vormingscontexten aan rond sociale verschillen en achtergronden eigen aan het milieu van de leerlingen en schenkt aandacht aan de sociale oriëntatie en vaardigheden in relatie met de deelleerplannen maatschappij en mens.

Een concrete invulling kan gebeuren door te variëren in de didactische werkvormen: kringgesprek, rollenspel, groepswerk door sociogrammenen door het ontwikkelen van creatieve vermogens. De school vult de onderwijstijd zo in dat alle persoonlijkheidsgebieden evenwichtig aan bod komen.

Zorgverbreding

De school houdt rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk individu en biedt optimale groei- en leerkansen om het maximaal te laten ontplooien in zijn eigen persoonlijkheidsgroei en ontwikkeling.

Deze verschillen komen tot uiting in de eigen leef - en thuissituatie waar sociale en emotionele aspecten bijdragen tot de eigenheid van elk individu. Het aansluiten en afstemmen op de individuele mogelijkheden biedt kansen op integratie en het goed functioneren binnen de groep.

De school hanteert instrumenten om de individuele verschillen binnen alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling te bepalen en aan te geven, bv. een kindvolgsysteem. Dit impliceert dat de eigen werking via gerichte observaties en continue reflectiemomenten permanent wordt bijgestuurd.

De school bouwt differentiatievormen in waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn niveau verder te ontwikkelen, bv. niveaulezen, contract - en hoekenwerk.

De school stemt het aanbod af op de individuele  mogelijkheden zodat kinderen gemotiveerd zijn en bereid zijn om initiatieven te nemen. Dit draagt bij tot het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

De school voorziet eveneens kansen om remediëringsvormen in te bouwen, zoals bv. bijwerken, GON-onderwijs soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen worden gecreëerd door klasdoorbrekend te werken of door uitwisselen van leerkrachten binnen de school voor bepaalde lessen. Dit impliceert natuurlijk een aantal overlegmomenten.

Leerkrachten reflecteren en overleggen met elkaar over hun eigen onderwijspraktijk. Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren voor, bv. niveaulezen, niveauzwemmen, muzische vorming, ...
Het welbevinden van ieder kind behoort tot de essentie van zorgverbreding.